ประวัติความเป็นมา
 
 
 
 

 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว 

กรมประชาสัมพันธ์

     สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว หรือ สวท.สระแก้ว เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่เลขที่ 132 ถนนเทศบาล 17 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เดิมที่ตั้งแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งสถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ ต่อมาเมื่อปี 2535  กรมประชาสัมพันธ์ได้รับงบประมาณ 5,458,920 บาท    เพื่อดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว บนเนื้อที่ 5 ไร่เศษ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว ได้ทำการก่อสร้างที่ทำการ และที่พักชุดแรกแล้วเสร็จเมื่อ เดือนสิงหาคม 2536 และได้เริ่มทดลองส่งกระจายเสียงออกอากาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537 เป็นต้นมา     

    การออกอากาศในปัจจุบัน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว ระบบ เอฟ.เอ็ม.สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ ความถี่ 103.25 เมกกะเฮิร์ต เขตบริการ 50 กิโลเมตร พื้นที่ที่สามารถรับฟังรายการของสถานีมีดังนี้ อำเภอเมือง, เขาฉกรรจ์,วังน้ำเย็น, วัฒนานคร, วังสมบูรณ์, โคกสูง, คลองหาด, อำเภออรัญญประเทศ, อำเภอ ตาพระยาจังหวัดสระแก้ว, พื้นที่บางส่วนของอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี,อำเภอกบินทร์บุรี,อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา รูปแบบรายการเน้นทางด้านเนื้อหาสาระ ข่าวสาร ความรู้ผสมผสานกับความบันเทิง โดยเริ่มกระจายเสียงทุกวัน วันละ 19 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 05.00 น.-24.00 น. ทุกวัน รูปแบบรายการวิทยุฯ ประกอบด้วยข่าวสารที่เป็นข่าวภาคบังคับ ถ่ายทอดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และข่าวท้องถิ่น ที่จัดทำโดยบุคลากรของทางสถานี และส่วนราชการส่งมาให้ นอกจากนั้นยังจัดเวลาการออกอากาศให้กับส่วนราชการในจังหวัด เพื่อสนองความต้องการในท้องถิ่นปัจจุบันมีส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนร่วมเป็นพันธมิตร จัดรายการ รวมทั้งสิ้น 30 หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่ สวท.สระแก้ว

      วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานี  เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงหลักประจำจังหวัดมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐสู่ประชาชน และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน รวมทั้งรับรู้และเข้าใจนโยบายสำคัญของรัฐบาล ให้เกิดการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่มีความหลากหลายและพฤติกรรมการรับรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว  โดยเฉพาะการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์จังหวัด  ตามวิสัยทัศน์เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่นคงพัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร โดยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตรปลอดภัยพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ปลอดภัย อำนวยความสะดวก และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่พัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ในการรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วรักษาความมั่นคงและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และความมั่นคงของประเทศ 

  สวท.สระแก้ว ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ทำงานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และประเทศ ดังคำขวัญที่ว่า   “คลื่นพัฒนาท้องถิ่น ให้ความรู้สู่ประชาชน ”

 

 ตรากรมประชาสัมพันธ์

      ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฎในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 7 เล่มที่ 64 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2490 กำหนดเครื่องหมายราชการ "กรมโฆษณาการ” ให้เป็นรูปพระอินทร์เป่าสังข์เหาะลอยอยู่เหนือเมฆ มีวงกลมล้อมรอบตามวรรณคดีกล่าวไว้ว่า พระอินทร์เป่าสังข์ปลุกพระนารายณ์ให้ตื่นจากบรรทมสินธุ์ในสะดือทะเล เพื่อขึ้นมาปราบเหตุร้ายต่าง ๆ ในโลก อย่างไรก็ดี โดยที่สังข์ ตามลัทธิพราหมณ์ถือว่าเป็นมงคล 3 คือ สังข์ ถือกำเนิดจากพระพรหม ท้องสังข์เคยเป็นที่ซ่อนคัมภีร์พระเวทและตัวสังข์ มีรอยนิ้วพระหัตถ์ ของพระนารายณ์ ในพิธีทางศาสนา พราหมณ์ จึงมีการเป่าสังข์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย นอกจากนี้ พระในลัทธิชินโตก็ใช้สังข์เป่าในพิธีมงคลพวกชาวเกาะทะเลใต้ เป่าสังข์ บอกสัญญาณระหว่างกันปรากฏว่าได้ยินไปไกลไม่แพ้เป่าเขาควาย เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์เป็นการโฆษณาเผยแพร่และอธิบายชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างกว้างขวางเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี โดยมีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์เป็นเครื่องช่วย จึงเปรียบได้กับการเป่าสังข์ของเทวดาในสมัยโบราณเพื่อบอก สัญญาณ และเรียกประชุม นั่นเอง

 

 สีกรมประชาสัมพันธ์

ใช้สีม่วง ซึ่งถือกันว่าเป็นสีของงานสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

 

Link banner

 

Copy code นี้ไปลงในเว็บไซต์ของท่าน

 <a href="http://www.prd.go.th" target="_blank"><img src="http://www.prd.go.th/images/prd_banner01.jpg" border="0" alt="กรมประชาสัมพันธ์"

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :