สถานี :
วันที่ : วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค
ภาคตะวันออก
1
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว ฟังวิทยุ